nieuws en updates

 • Kernvisie document

 • UItnodiging 14 april 2022 19.30 uur in Stroomhuis.

  De Dorpstafel Neerijnen nodigt alle inwoners uit op donderdag 14 april om 20.00u in het Stroomhuis aan de Van Pallandtweg in Neerijnen. Vanaf 19.30u staat de koffie/thee klaar.

  Op deze avond willen wij elkaar na 2 jaar ontmoeten om de zaken rond de Dorpstafel met jullie te bespreken.

  Agenda:

  • Welkom en voorstellen
  • Communicatie
  • Activiteiten van de Dorpstafel de afgelopen jaren
  • Leefbaarheidsfonds gemeente West Betuwe
  • Levend Landschap
  • Cultuurhistorie
   pauze
  • Van verkeersplan naar Kernagenda,
   De Kernagenda is bijgevoegd en wij willen graag aanvullingen en opmerkingen deze avond verzamelen en inventariseren.

  Wat vind je ervan? Wat wil je aanvullen? Waar wil je aan meewerken?

  • Rondvraag

  Na afloop zijn jullie uitgenodigd voor een drankje in de Brasserie.

  Wij hopen jullie te zien op 14 april,

  Ellen, Bert , Henk en Marc van de Dorpstafel Neerijnen.

 • Dijk Tiel-Waardenburg: een dijk voor iedereen, maar hoe?

  Bewonersinitiatief De Ideale Rivierdijk, dorpstafels Neerijnen, Varik/Heesselt en Ophemert en de Facebookgroep Fijn in Opijnen constateren:

  • Er is geen unanieme oplossing voor het traject Tiel- Waardenburg.
  • Wij willen geen dijk met eenrichtingsverkeer zodat het verkeer door de dorpen moet.
  • Of eentje die overal helverlicht is. Kijk ook eens naar innovatieve manieren van verlichting, met sensoren bijvoorbeeld.
  • Er kunnen soms drempels worden geplaatst.
  • Daarnaast vinden wij recreatie belangrijk. Een fiets/voetgangerspad onderlangs is een optie. Kijk daarom naar de lokale situatie.

  en verzoeken

  Wij verzoeken de gemeente West Betuwe samen met de dorpstafels en facebook groep per stuk dijk te onderzoeken hoe de dijk zo veilig en aangenaam mogelijk kan worden ingericht. Met zo min mogelijk nadelen voor de bewoners. Waar is de dijk de hoofdontsluiting, waar kunnen fietsers onderlangs, waar kan innovatieve verlichting met sensoren worden toegepast, of kunnen drempels gelegd, waarom geen apart fiets/voetgangerspad onderlangs de dijk? Etcetera!

  Klik hier voor de petitie

 • Semi ondergrondse container luiers en incontinentiemateriaal

  De dorpstafel heeft inwoners (die hun email adres bij de dorpstafel hebben door gegeven) een email bericht gestuurd over plannen van de gemeente voor plaatsing van een container voor inzameling van luiers en incontinentiemateriaal.

  In een brief vraagt de gemeente de mening van het dorp over deze plannen. Mocht u de email ook willen ontvangen en reagreren op de uitvraag, neem dan contact op met de dorpstafel via dorpstafelneerijnen@gmail.com.

  Reageren kan to en met 6 juni 2021

  Hieronder het bericht vanuit de gemeente waarop wij uw reactie vragen:

  Vanaf 1 januari 2022 gaat gemeente West Betuwe incontinentiemateriaal en luiers apart inzamelen. Dit inzamelen zal gebeuren via centraal gelegen brengvoorziening met grote inzamel containers.De gemeenteraad is akkoord met de komst van 32 aparte containers voor luierafval, met als uitgangspunt in iedere kern een brengvoorziening. In grotere kernen komen meerdere containers. Deze containers zijn speciaal voor gezinnen met baby’s en mensen die om medische redenen incontinentiemateriaal gebruiken. Door dit afval apart in te zamelen, blijft er minder restafval over. Meer informatie over luierinzameling en recycling vindt u op de achterzijde van deze brief.


  Om te zorgen dat het bepalen van locaties voor deze containers voorspoedig verloopt, vragen we u, in uw rol als vertegenwoordiger van het dorp, voorafgaand aan de hieronder beschreven inspraakprocedure, om een reactie. We vragen u om deze brief eerst aandachtig te lezen.
  Verspreid over West Betuwe komen er 32 semi-ondergrondse containers. Deze containers worden voorzien van een paslezer en twee inworpopeningen. Ook zijn ze rolstoeltoegankelijk. De containers zijn alleen te openen voor inwoners van de gemeente. Commerciële partijen als kinderdagverblijven en zorginstellingen hebben geen toegang tot de containers.

  Om te zorgen dat deze containers in de buurt van de beoogde gebruikers staan én om te voorkomen dat inwoners restafval dumpen in de ‘gratis’ luiercontainer, is ervoor gekozen de container niet direct naast restafvalcontainers te plaatsen. Daarom is er gekeken naar locaties bij seniorenflats, kinderrijke buurten, nieuwbouw en centrale toegangsplekken voor inwoners in het buitengebied en bij basisscholen.

  Het aanwijzen van nieuwe locaties gaat volgens een inspraakprocedure. Hierbij worden de locaties officieel ter inzage gelegd (6 weken) en kunnen inwoners hun zienwijze indienen. Om per 1 januari te kunnen starten met de inzameling van luier- en incontinentiemateriaal, is er een strakke planning waarbij we eind juni starten met de zienswijzeprocedure.

  Per locatie heeft Avri een onderbouwing opgesteld. We vragen u om deze locaties kritisch te bekijken en om de onderbouwing te lezen. Indien u zich niet kunt vinden in een locatie ontvangen we uw motivatie inclusief voorstel voor een alternatieve locatie binnen 5 werkdagen retour.We benadrukken dat we uw mening vragen vanuit uw rol als dorpsvertegenwoordiger/ster. U kunt ook tijdens de inspraakprocedure uw zienswijze indienen.
  Met vriendelijke groet,


  Verwerking luiers en incontinentiemateriaalNu nog worden luiers en incontinentiemateriaal verbrand als restafval. Nu de afvalbranche zover is dat dit materiaal op grote schaal kan worden gerecycled, gaan steeds meer gemeenten over op apart inzamelen. Het plastic van de luiers kan worden gebruikt in nieuwe producten. Het organische materiaal kan worden vergist om zo energie te winnen.
  Inwoners met luier en incontinentiemateriaal kunnen gebruik maken van speciale zakken die gratis verkrijgbaar zijn bij uitgiftepunten binnen uw gemeente.

 • Verkeersadvies VVN Dorp Neerijnen

  Bijgaand een recent bericht aan het college van de gemeente West Betuwe naar aanleiding van het recente verkeersadvies van Veilig Verkeer Nederland (VVN)

  Een van de agendapunten op de agenda van de dorpsavonden in Neerijnen is de verkeerssituatie in  en rond het dorp.

  Na de bewonersavond in april 2019 is er een groep bewoners aan de gang gegaan met de ingebrachte punten van de inwoners.
  Dit heeft geresulteerd in een verkeersplan dat in november 2019 aan de bewoners is gepresenteerd.
  Over het plan is tevens overleg geweest met de dhr. A. Rodenburg van de gemeente Neerijnen.

  In 2020 zijn de reacties van de bewoners verwerkt en is er een kernlijst gemaakt voor de kernagenda en een puntenlijst voor een vervolg.
  Voor dit vervolg hebben we aangeklopt bij Veilig Verkeer Nederland en zij hebben een verkeersveiligheidsadvies opgesteld.

  Dit advies is als bijlage toegevoegd aan deze mail.

  Wij willen graag in overleg met de wethouder om te kijken hoe we dit advies kunnen inzetten om de verkeersveiligheid in Neerijnen te gaan verbeteren.

 • AED in Kasteeltuin

  De AED in de kasteeltuin heeft een pin code, De code is 0000

 • Informatiebord bij Anne Frank boom

  Bij de Anne Frank boom in Neerijnen is nu een informatiebord geplaatst.

 • Samenloop Neerijnen geeft licht!

  Rond Kerst wordt er een grote Kerstwensboom geplaatst op het plein van Huis Neerijnen. 

  Van 19 tot en met 27 december zullen de lichtjes branden. De boom wordt volgehangen met ieders herinneringen of wensen.

  We willen u erop attenderen dat het kort dag is maar met een beetje goede wil en ieders inzet moet het lukken! We zullen deze brief ook vandaag en morgen op papier rondbrengen in het dorp, om zo iedereen snel op de hoogte te brengen. 

  Wat is de bedoeling

  U kunt  kerstwensballen bestellen bij ons en voorzien van een mooie tekst of versiering. Wij zorgen ervoor dat deze ballen met een lintje opgehangen worden in de boom.

  We hebben op dit moment witte of paarse kerstballen die door u versierd of beschreven kunnen worden. We kunnen helaas geen garantie geven voor  eventuele kleurwensen. De beschikbaarheid bepaalt of we aan uw wens kunnen voldoen. Wij hopen dat dat geen onoverkomelijke bezwaren oplevert voor u. 

  Hoe komt u aan de kerstwensballen 

  De kerstballen kunt u bestellen via: slvhneerijnen@gmail.com  tot  zaterdag 11 december

  De kerstballen kosten  € 1,50 per stuk of 4 voor € 5,00. 

  Het geld mag u overmaken aan:  NL47 RABO 0101 0983 32 ovv Kerstwensboom en uw naam en adres.  

  Hoe komen uw ballen in de boom

  Op maandag 14 december zullen wij de kerstballen bij u thuis afleveren,  in een tas aan uw deur.

  Op woensdag 16 december kunt u uw versierde kerstwensballen weer bij ons inleveren aan de Voorstraat 5. U mag de tas dan aan de deur hangen.  

  Alles geheel coronaproef dus!

  Op 19 december wordt uw kerstwensbal opgehangen in de kerstboom op het plein van Huis Neerijnen.

  U kunt dit bericht ook delen met uw teamleden, familie, collega’s en vrienden, zodat zij ook kunnen deelnemen.

  Wij hopen dat het goed met u gaat en in goede gezondheid bent.

  Voor nu vanuit ons een hele hartelijke groet en blijf sterk!!!

  Samenloop voor Hoop team Neerijnen
  Mala Lalbiharie, Mirjam Molenaar en Danielle Overgaauw

 • Nieuws voor vrijwilligers zwerf afval brigade Neerijnen

  Neerijnen heeft een zwerf afval brigade, klik hier voor nieuwtjes vanuit de Stichting Landschapsbeheer Gelderland over afval brigades

 • Inzage ontwerpbestemmingsplan West Betuwe Dijkversterking

  Op http://www.coordinatiegelderland.nl kunt u van 1 december 2020 tot en met 18 januari 2021 het projectplan Waterwet inzien. Het ontwerp projectplan Waterwet, en de bijbehorende bestemmingsplannen, de milieueffectrapportage en de hoofdvergunningen kunnen hier worden ingezien. Mocht u het niet eens zijn met (een onderdeel) van het projectplan, of andere stukken, dan kunt u een zienswijze indienen.

 • Dorpstafel werkt aan KERN Agenda

  Beste bewoners,

  Op verzoek van gemeente West Betuwe, en samen met een aantal bewoners is gewerkt aan een KERN Agenda..

  Wat is een kern agenda? “Eind 2021 heeft iedere kern een eigen kern agenda voor de komende jaren. Daarin worden afspraken en plannen tussen inwoners, verenigingen en de gemeente vastgelegd. Dit kunnen onderwerpen zijn die u zelf belangrijk vindt, maar ook projecten en activiteiten die de gemeente uitvoert. Zo denken we samen in oplossingen en mogelijkheden voor de toekomst van uw kern.”

  Zie ook https://www.westbetuwe.nl/kernagenda

  Onderstaand de concept kern agenda op basis van gesprekken tot nu toe.

  Graag horen we of u zich hier in kunt vinden, dan wel of u graag aanpassingen zou zien. Het is lastig op dit moment een vergadering uit te schrijven, vandaar dat we hopen u via dit bericht te bereiken voor inspraak. Zodra de COViD19 problemen uit de weg zijn zullen we een en ander uiteraard graag samen met u bespreken in een bijeenkomst.

  KERNagenda Neerijnen

  Verkeersveiligheid

  • snelheid door het dorp en om het dorp (Repelsestraat)
  • doorgaand verkeer en vrachtverkeer
  • weg delen voor wandelaars, fietsers en auto/motors, auto is gast
  • veilige fietsroute naar Opijnen
  • veilig rondje Neerijnen
  • parkeren

  Beschermd Dorpsgezicht

  • uitstraling van het dorp
  • onderzoek cultuurhistorie
  • bermen
  • zieke essen
  • bebouwde kom grenzen
  • zwerfafval
  • hondenpoep en uitlaatplek

  Huis Neerijnen

  • functie voor het dorp
  • trouwlocatie
  • plek voor het museum (nu dijkmagazijn

  Stroomhuis

  • horeca (openingstijden en kaart)
  • dorpshuisfunctie
  • rolverdeling GLK en Stichting

  RRT Terrein

  • geen compostering
  • toekomstplannen

  Levend Landschap

  • bloeiende bermen, ecologisch beheerd
  • bloeiende windschermen langs boomgaarden
  • klompenpaden

  Participatie bewoners

  • Onderzoeken of de Kernagenda voldoende breed gedragen wordt door de
   bewoners en of er nog aanvullingen zijn.
  • deelnamen aan Dorpstafel en activiteiten van dorpstafel
  • band tussen dorp en buitengebied
 • Inzameling voor voedselbank

  Geachte inwoner van Neerijnen. We vallen maar met de deur in huis, we hebben uw hulp nodig.

  Zoals iedereen inmiddels wel vernomen heeft, hebben voedselbanken in Nederland het moeilijk. Zij kunnen wel wat hulp gebruiken in deze coronatijd, daarom willen we in het kader van de december maand iets ondernemen.

  We willen in Neerijnen voedsel verzamelen voor de voedselbank in Zaltbommel. We zullen vrijdag 4 december langs de deuren gaan om paketten op te halen. Graag pakettten samenstellen op basis van onderstaand lijstje:

  • koffie, thee,
  • houdbare melk,
  • zoet broodbeleg: jam, pindakaas, hagelslag,
  • ingeblikt vlees of vis,
  • pasta producten en rijst,
  • blikken aanmaak siroop.

  Graag alleen producten uit bovenstaande lijst doneren. Dit is wat de voedselbank nodig heeft. Graag op de houdbaarheidsdatum letten.

  Om onnodig aanbellen te voorkomen, graag een uitdraai van dit bericht aan uw deur of brievenbus hangen, alleen dan bellen wij aan.

  Als u niet thuis bent die dag, dan graarg op het briefje aangeven waar u de goederen neerzet in een kistje of kratje beschermd tegen de regen. Als we de spiullen hebben opgepikt halen we het briefje weg.

  Namens hen die het nodig hebben, alvast vriendelijk bedankt en voor u allen hele fijne feestdagen gewenst.

  Monique, Jolanda en Leentje

 • Noodkreet sluiting Stroomhuis

  Een aantal organisaties heeft de een noodkreet uitgestuurd naar de gemeente over de mogelijke sluiting van het Stroomhuis. Zie hier een kopie van de brief.

  De brief is verstuurd namens:

  Dorpstafel Neerijnen, namens de inwoners van Neerijnen,
  Heeren van Neerijnen, en
  Stichting en vrijwilligers Kasteeltuin Neerijnen
  Stichting en vrijwilligers Stroomhuis Neerijnen

 • Samen sterk tegen COVID 19

  Beste dorpsgenoten,
  In deze bijzondere tijd wordt er veel van ons gevraagd, het is verstandig zoveel mogelijk thuis te blijven.
  Misschien kunt u wat hulp gebruiken?
  Oudere dorpsgenoten willen misschien liever geen boodschappen doen, om contact met andere mensen te vermijden. Sommige mensen zijn nu misschien wel erg veel alleen, en willen eens iemand per telefoon spreken. Misschien heeft u hulp nodig met skypen of face-timen?
  Inmiddels zijn er al veel helpende handen uitgestoken. Buren bieden aan boodschappen te doen, een praatje op afstand over de heg, we letten een beetje meer op elkaar!
  Ook de Gemeente West-Betuwe heeft initiatieven voor hulp:
  -Op http://www.westbetuwehelpt.nl
  -Er zijn medewerkers/vrijwilligers die mensen kunnen bellen voor een gesprek , een
  luisterend oor. Ook is er de zilverlijn, een initiatief van het ouderfonds voor mensen die zich alleen voelen. https://www.ouderenfonds.nl/activiteiten/zilverlijn

  Direct in Neerijnen kunt u contact opnemen met
  Leentje Mangnus 06-52433051 of driesenleentje@hotmail.com
  Ellen van Leeuwen 06-53151700 of ellenvanleeuwen0404@gmail.com

  De volgende geplande activiteiten zijn uitgesteld:
  Bewonersavond 22 april, Viering 75 jaar bevrijding 5 mei.
  Op dit moment zijn we bezig met het de sluiting van de Uitspanning Stroomhuis en het
  bouwen van een werkschuur door GLK. Op de website vindt u hier meer informatie.

  Met vriendelijke groet,

  Peter, Diane, Marc, Henk, Bert en Ellen ; Dorpstafel Neerijnen.

 • Dorpshuis “Stroomhuis” tijdelijk gesloten (?)

  In dit artikel gaat het Brabants Dagblad in op het vertrek van Brenda uit het Stroomhuis.

 • Activiteiten 5 mei helaas afgezegd

  Helaas hebben we i.v.m. COVID 19 moeten besluiten de geplande activiteiten rond 5 mei te annuleren. De onthulling van de Anne Frank boom en het bevrijdingsvuur gaan niet door.

 • SamenLoop Neerijnen helaas uitgesteld


  Vanwege de situatie omtrent corona hebben wij in samenspraak met KWF is de moeilijke, maar noodzakelijke beslissing genomen om de SamenLoop voor Hoop Neerijnen uit te stellen. Dit is enorm ingrijpend voor iedereen die bij de SamenLoop betrokken is, maar de gezondheid van alle mensen, waaronder zij die met en na kanker leven, staat voorop. We begrijpen dat deze beslissing, hoe noodzakelijk ook, aanvoelt als een grote teleurstelling. De SamenLoop is een bijzonder moment van samenzijn waar elke deelnemer, survivor en vrijwilliger naar uitkijkt. Waar we met z’n allen veel tijd en energie in steken, en waar we hoop en vertrouwen uit putten.
  Nieuwe datum
  Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden om de SamenLoop Neerijnen op een ander moment te organiseren. Een groot aantal evenementen zal zich van een nieuwe datum willen verzekeren. Daarbij wordt de SamenLoop volledig door vrijwilligers georganiseerd. We hopen dan ook op uw begrip dat het wat langer kan duren voordat we hier duidelijkheid over kunnen geven.
  SamenLoop is en blijft een uniek en persoonlijk evenement waar verbondenheid centraal staat. Zelfs op afstand voelen we die verbondenheid nog steeds.

  Afgelopen zaterdag is dit persbericht landelijk verspreid door het KWF en door ons aan onze teams, eregasten en vrijwilligers.
  De afspraken die wij hebben gemaakt komen hiermee te vervallen en zodra er meer bekend is over een nieuwe datum zullen wij weer contact opnemen.

  Met vriendelijke groet,

  Bert Vos,
  Voorzitter SamenLoop voor Hoop Neerijnen.

 • AED in kasteeltuin

  Eind februari is een AED (Automatische Externe Defibrillator) geïnstalleerd bij de kasteeltuin. Het apparaat is aangemeld bij hartslagnu.nl.

  Bij een hartritmestoornis maakt men onderscheid tussen wel en niet schokbare hartritmestoornissen. Uit cijfers van de Nederlandse Hartstichting blijkt dat in Nederland per week gemiddeld 300 personen een hartstilstand krijgen. Ongeveer 45 tot 50% van deze mensen heeft een schokbaar hartritme. Als binnen 6 minuten de reanimatie met een AED wordt opgestart, dan is de kans op overleving 50 tot 70% in geval van een schokbaar hartritme. Helaas is de gemiddelde aanrijtijd van een ambulance in Nederland 8 tot 10 minuten. Het is daarom belangrijk dat er overal zoveel mogelijk AED’s hangen en dat er zoveel mogelijk mensen leren reanimeren.

  Er zal in komend jaar een cursus georganiseerd worden voor geïnteresseerden.

 • Nieuwe functie Huis Neerijnen?

  Het Geldersch Dagblad besteedde in december 2019 een artikel aan de mogelijke nieuwe bewoners van “Kasteel Neerijnen” Klik hier voor het artikel

 • Gebiedsmakelaar Neerijnen


  Heb je een idee om de leefbaarheid in Neerijnen te verbeteren? De gebiedsmakelaar Petra Bazuin gaat graag met je in gesprek. Lees meer op https://www.westbetuwe.nl/gebiedsmakelaars

 • Dorpstafel bestuursvergadering september 2019

  We hebben in september de volgende ontwikkelingen besproken;
  Overleg met dorpstafel Est over realiseren klompenpad en ommetje Neerijnen, hoe samen de gemeente te betrekken.
  Verslag van gemeente besproken nav overleg over status meekoppelkansen dijkverzwaring: wat gaat de gemeente met ideeën doen. Naar aanleiding van verslag gemeente gevraagd ons minstens per kwartaal te informeren over status acties. Concreet zijn er nu nog geen meekoppel kansen in gang gezet behalve de onder doorgang fietspad bij A2 Waardenburg.
  Voor het door de werkgroep ontwikkelde Bermen plan is subsidie aangevraagd vanuit het leefbaarheidsfonds van de gemeente.
  Voorlichting avond van gemeente Kerngericht werken is door een aantal bestuursleden bijgewoond.
  Het ruiterpad initiatief lijkt op obstakels te lopen, er zijn nog al wat beperkingen vanuit Gelders Landschap aan de mogelijkheden.
  Met gemeente wordt overlegd over alternatieve locatie voor de AED die tot nu toe in het gemeentehuis hing.
  Voorbereiding bewonersavond 20 november aanstaande in Stroomhuis.
  Werkgroep Sociaal Neerijnen gevraagd te kijken naar twee ideeën: buurt bestel bus idee COOP, en voor elkaar koken en samen eten idee.
  Status reactie gemeente nav verzoek opties verplaatsen glasbak en affiche bord besproken.

 • Dorpstafel beter toegankelijk

  De dorpstafel Neerijnen heeft in oktober 2019 een website gelanceerd om beter in contact te blijven met inwoners en meer informatie te kunnen delen over waar we mee bezig zijn.

 • 75 jaar vrijheid

  Komend jaar viert Nederland 75 jaar bevrijding. Een aantal bewoners heeft het idee opgepakt ook in Neerijnen hier aandacht aan te besteden. Met hulp van de gemeente en Geldersch Landschap en het Leefbaarheidsfonds zal er in dit najaar een ” Anne Frank Kastanje Boom” worden gepoot bij het Stroomhuis. Idee is om op die plek op 5 mei de bevrijding samen te herdenken. artikel weekblad west betuwe

  Oproep: Vrijdag 6 december willen we de Anne Frank boom poten bij het Stroomhuis in Neerijnen. De plantplek is uitgezocht in overleg met het Gelders Landschap. Wie willen de boom ophalen in Sint Oedenrode? Hij is tussen de 3 en 3,5 meter hoog en weegt ongeveer 75 kg.
  Wie willen er mee helpen planten? Op Bevrijdingsdag zal de boom het middelpunt zijn van een feestelijke herdenking van 75 jaar vrijheid.

%d bloggers liken dit: